Samenwerking

Als regionale huisartsenorganisatie werkt Medrie samen met verschillende partners. We lichten er drie voorbeelden uit, maar er zijn er natuurlijk veel meer. Hans Busio, manager van het scholingsbureau vertelt samen met Klaasje Smit, opleidingsmanager van Deltion College over de samenwerking met Deltion. Bijvoorbeeld bij de organisatie van de Kennisdag voor doktersassistenten, een groot event in november. Kristel Schrijver, manager van de Triagepost Medrie en Bianca Turkstra, manager Klantenservicecentrum van Zorgcentrale Noord gaan in op het Springplankproject. Dat is een regionale samenwerking met als doel de juiste zorg op de juiste plek. Tot slot blikken Alice Vloet, regiomanager en Miranda Hekking, praktijkmanager terug op het ontstaan van het project Samenwerken in de wijk als concrete vertaling van de Organisatie & Infrastructuur (O&I).

Van O&I tot Samenwerken in de wijk

In 2018 is binnen Medrie een stuurgroep gestart om te kijken hoe we invulling konden geven aan de Organisatie & Infrastructuur (O&I). Een nieuwe betaaltitel bestemd voor het organiseren van de zorg en het bouwen aan de eerstelijns infrastructuur. Het gaat hierbij om praktijkmanagement, wijkmanagement en regiomanagement. Binnen Medrie is de O&I concreet vertaald in het project Samenwerken in de wijk, dat in 2019 van start gaat. Dat Medrie op een goede manier invulling heeft gegeven aan de O&I blijkt uit het feit dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis Medrie noemt als voorbeeld voor andere regio’s.

Miranda Hekking

Alice Vloet

Samenwerking steeds belangrijker

Miranda Hekking (praktijkmanager) en Alice Vloet (regiomanager) zijn beiden actief betrokken bij de totstandkoming van het project Samenwerken in de wijk. “Samenwerken in de wijk is erop gericht kwetsbare bewoners met een meervoudige, complexe zorgvraag passende zorg te bieden zo dicht mogelijk bij huis", vertelt Alice Vloet. “De groep kwetsbare ouderen, mensen met GGZ-problematiek en mensen met chronische aandoeningen en complexe zorgvragen wordt steeds groter. Hierdoor neemt het belang van samenwerking toe. We willen dat mensen zo lang mogelijk zelf de regie op hun leven houden.”


Bestaande initiatieven

Bij de start van het project is gebruikt gemaakt van informatie die beschikbaar was vanuit bestaande initiatieven. Miranda: “We hebben goed gekeken naar de bestaande initiatieven zoals de eerstelijns gezondheidscentra, groepspraktijken en samenwerkende praktijken. Hoe zijn zij georganiseerd? Wat werkt wel en wat niet. Daar hebben we veel van geleerd. Verder hebben we onze denkrichtingen besproken met huisartsen, kaderartsen en andere organisaties. Alle input hebben we verwerkt in het plan Samenwerken in de wijk.”


Medrie-breed

De reacties op het plan en de aanpak zijn positief. Alice: “Huisartsen zijn blij dat ze veel eigen regie hebben binnen het project. Samenwerken in de wijk is een Medrie-breed concept. Omdat de regio’s van elkaar verschillen, vindt hier finetuning plaats. Natuurlijk werken we methodisch en zijn er uitgangspunten. Maar het wijkteam bepaalt zelf, op basis van de wijkscan, met welk probleem in zijn wijk hij met z’n team aan de slag gaat. Het is dus echt maatwerk per wijk en praktijk.”


Enthousiast

Miranda: “Ook de partners in de wijk zijn enthousiast. Er bestonden natuurlijk al sociale wijkteams in veel wijken. Het was een gemis dat huisartsen hieraan niet verbonden waren. We hebben gedurende de voorbereiding ook gesproken met gemeenten en welzijnsorganisaties en onze plannen uitgelegd. En zij vinden het fijn dat nu ook de huisartsen, dus de zorgpartners aangesloten zijn bij het multidisciplinaire samenwerken in de wijken.”


Springplankproject:
Eén loket voor alle spoedvragen

Eind 2017 startte het Springplankproject. Een samenwerking tussen Medrie, Ambulance IJsselland, thuiszorgorganisatie Icare en Zorgcentrale Noord. Doel is de juiste zorg op de juiste plek. Om de mogelijkheden daarvoor te verkennen is het handig dat je bij elkaar zit. En dat is dan ook precies wat de organisaties hebben gedaan.

Drie tafels bij elkaar

Kristel Schrijver, manager Triagepost Medrie vertelt over de start van het project: “Medrie en Ambulance IJsselland hadden al regelmatig overleg over het coördineren van de spoedzorg in de regio’s Zwolle en Hardenberg. De wens bestond om deze coördinatie te verbeteren. Maar als je dat wilt, kun je niet zonder de wijkverpleging. Omdat Zorgcentrale Noord de 24-uurs bereikbaarheid organiseert voor Icare, zijn zij in samenwerking met Icare de samenwerkende partij vanuit de thuiszorg geworden. We hebben eind 2017 drie tafels bij elkaar geplaatst op de Triagepost Medrie en zijn maar gewoon van start gegaan. Ons doel: de juiste zorg op de juiste plek.”


Korte lijntjes

“Aan de drie tafels zitten een coördinerend doktersassistente van de Triagepost Medrie, een medewerker van de meldkamer van de ambulancedienst en een medewerker van Zorgcentrale Noord. Ieder heeft zijn eigen telefoonnummer en behandelt alleen de binnenkomende telefoontjes van zijn eigen organisatie", vertelt Bianca Turkstra, manager Klantenservicecentrum van Zorgcentrale Noord. “Toch heeft het bij elkaar zitten grote voordelen. Doordat je hoort welke vragen er bij de anderen binnenkomen, kun je makkelijk overleggen en snel schakelen. Met name bij grensgevallen kan beter overleg veel winst opleveren.”

Kristel Jutten

Bianca Turkstra

Bezoek

Om elkaar beter te leren kennen, hebben de drie samenwerkingspartners presentaties gegeven tijdens elkaars werkoverleggen. Zo werd voor iedereen duidelijk wat de ander doet en waar de ander goed in is. Dus welke vragen je beter kunt doorspelen aan een van je partners!


Vervolg
“In 2018 hebben we met name gekeken naar het proces. In 2019 gaan we het hebben over de inhoud. Wat is de meerwaarde van het project en hoe kunnen we dit optimaal kunnen benutten”, aldus Kristel. “Bijvoorbeeld door samen zorgpaden te maken. Maar ook door zaken af te bakenen. Dat bepaalt of het project levensvatbaar is. Een wens is dat de GGZ aansluit bij de samenwerking.” Bianca vult aan: “Het project biedt in elk geval ook loopbaanmogelijkheden. Door goede samenwerking kun je medewerkers die op zoek zijn naar een andere baan, wijzen op de mogelijkheden bij een collega. Op die manier kunnen we voorkomen dat waardevolle medewerkers de zorg verlaten.”Voorbeeld

De dochter van een 90-jarige mevrouw belt naar de meldkamer van de ambulancedienst met de mededeling dat het slecht gaat met haar moeder en er direct zorg nodig is. De ambulance komt ter plaatse en treft een patiënt aan in de terminale fase. De patiënt wenst niet meer naar het ziekenhuis te worden vervoerd, maar heeft wel zorg nodig. De ambulancedienst schakelt de huisarts in, die naar mevrouw rijdt. De huisarts schrijft ondersteunende medicatie voor. En schakelt de thuiszorg in om mevrouw te verzorgen. Twee dagen later sterft mevrouw in alle rust thuis.
Hoe mooi zou het zijn als deze vraag via triage direct bij de huisarts terecht komt. En de huisarts zich via de ingeschakelde thuiszorg op afstand een beeld kan vormen van de toestand van mevrouw.
Of nog mooier: de huisarts vormt zich via beeldbellen zelf een beeld. Vervolgens regelt hij de benodigde medische zorg. En de thuiszorg neemt de zorg thuis op zich Dat scheelt twee rijdende hulpdiensten.


Samen werken aan de professionaliteit van de doktersassistent

In 2018 hebben Deltion College en Medrie de banden verder aangehaald en de eerste Kennisdag doktersassistenten georganiseerd. Een groot succes! “Het is zeker niet zo dat dit het eerste samenwerkingsinitiatief is", vertelt Hans Busio, manager van het scholingsbureau van Medrie. “We organiseerden samen al verschillende scholingen en ook de jaarlijkse bijeenkomst voor doktersassistenten. We kregen de vraag of we een regionaal kennisevent konden organiseren. Tot nu toe moesten doktersassistenten hiervoor naar landelijke, commerciële kennisdagen. Dat hebben we samen met het Deltion College opgepakt.”

Krachten bundelen

Samen met Deltion College de Kennisdag doktersassistenten organiseren was een logische keuze. Het is een mooi podium om inhoudelijke onderwerpen die interessant zijn voor doktersassistenten voor het voetlicht te brengen. Daarnaast is het een belangrijk relatie-instrument voor zowel Medrie als Deltion. Er ontstaat in het werkveld een grote behoefte aan doktersassistenten en dit betekent dat Deltion voldoende nieuwe professionals wil opleiden. “En dan hebben we ook voldoende stageplaatsen nodig”, zegt Klaasje Smit, opleidingsmanager Deltion College. “Omdat huisartsen allemaal zelfstandig georganiseerd zijn en doktersassistenten grote werkdruk ervaren, is het voor ons best lastig stageplekken te vinden. Tijdens de Kennisdag maken doktersassistenten kennis met Deltion, met de opleiding, nascholingsmogelijkheden en met onze werkwijze. Vaak wordt gedacht dat een stagiair de hele dag bij de hand genomen moet worden. Dat is niet de bedoeling. Een stagiair is redelijk zelfstandig en ook zelf verantwoordelijk voor zijn/haar leerproces. Dit hebben we toelichten in een stand tijdens de Kennisdag”. Medrie had ook een stand en informeerde de deelnemers over de carrièremogelijkheden op de huisartsen- en triagepost. “Dat werk is vaak goed te combineren met een reguliere baan op een huisartsenpraktijk", aldus Hans Busio.

Hans Busio

Klaasje Smit

Groots opgezet

De Kennisdag doktersassistenten is grootser opgezet dan een reguliere scholing. Hans: “We hebben tijdens de Kennisdag meerdere workshops aangeboden, gericht op medischinhoudelijke thema’s, innovaties en persoonlijke effectiviteit. Allemaal onderwerpen die interessant en relevant zijn voor de doktersassistenten. Daarnaast was er ook voldoende gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Dat het initiatief aansloot bij de behoefte bleek wel uit de goede opkomst: maar liefst 110 doktersassistenten waren aanwezig.” De doktersassistenten zijn uitgenodigd via kanalen van Deltion en van Medrie. “Ook daarin versterken we elkaar. Deltion heeft een groot bestand van alumni en Medrie heeft een ingang via de huisartsenpraktijken”, vult Klaasje aan.

Het scholingsbureau van Medrie ontving in 2018 677 doktersassistenten in diverse scholingen. Een stijging van 48% in vergelijking met 2017. Met de juiste kennis en vaardigheden kunnen doktersassistenten de huisarts op verschillende manieren ondersteunen en ontlasten. In totaal ontving het scholingsbureau in 2018 zo’n 2.400 cursisten.

“Ik hoop echt dat jullie dit vaker doen. Huisarts Timmer was zo enthousiast in zijn verhaal, de verschillende workshops, goede catering en leuke ontmoetingen. Daardoor raak ik nog weer meer gemotiveerd voor mijn werk!” – Martine Termeulen-Nijenhuis