Familiebedrijf

Om ervoor te zorgen dat huisartsen hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, is de organisatiestructuur van Medrie in 2018 gewijzigd. Lukas Brouw van de Huisartsenvereniging Zwolle en Marc van Gaalen van de Huisartsen Coöperatie Flevoland blikken terug op nut en noodzaak van deze verandering.

“Wij rekenen op Medrie, maar Medrie rekent ook op ons”

“Afgelopen jaar hebben wij als huisartsen ons aandeelhouderschap van Medrie met voortvarendheid opgepakt. Dat was ook nodig. Wij waren te ver verwijderd geraakt van onze regionale organisatie, met als gevolg het ontbreken van een goede aansluiting en samenwerking op actuele ontwikkelingen. Die aansluiting en samenwerking zijn essentieel om de veranderingen in de zorg, die op ons afkomen, op te vangen en vorm te geven. We moeten gezamenlijk bottom-up meedenken en onze invloed uitoefenen”, aldus Lukas Brouw, huisarts en penningmeester HRZ (Huisartsenvereniging Regio Zwolle).

Lukas Brouw, huisarts en penningmeester Huisartsenvereniging Regio Zwolle

Grote zorgvraag
"Hoewel wij als huisartsen onderling heel verschillend zijn, hebben wij één gemeenschappelijk doel: wij willen ons werk zo goed mogelijk kunnen blijven doen zonder overspoeld te worden. Gezien de grote zorgvraag en de vele complexe veranderingen die op ons afkomen, kunnen wij de zorg niet meer inrichten zoals wij dat hebben gedaan. Nieuwe creatieve manieren van organiseren en samenwerken zijn nodig om ons vak goed te kunnen blijven uitoefenen. Door een goede organisatie en ondersteuning kan de werklast zelfs worden verlaagd. Dit wordt echter bemoeilijkt door een gebrek aan of onvoldoende vertrouwen dat daadwerkelijk duurzame zorg wordt gerealiseerd. Inclusief een duurzame financiering en open onderhandelingen daarover. Dit remt innovatie-initiatieven waarmee wij ons voordeel kunnen doen. Als wij hier niet op inzetten, zijn dit uiteindelijk gemiste kansen. Laten we beginnen met vertrouwen in elkaar als huisarts. In elkaars ideeën, initiatieven, inzet en samenwerking.”


Input vanuit praktijk

Wij kunnen veel leren van elkaar en van anderen in diverse sectoren in de zorg. Het is belangrijk om als huisartsencollectief een gezamenlijke visie te ontwikkelen op de zorgveranderingen en hoe wij deze tegemoet treden.

Deze gezamenlijke visie vormt het kader van waaruit wij kunnen meepraten en input kunnen leveren vanuit de praktijk. Dat kunnen wij als huisartsen niet alleen. Daarvoor hebben wij een regionale organisatie nodig. Daarin rekenen wij op Medrie. Maar Medrie rekent ook op ons. Er zijn nu nog te veel tegenstrijdige geluiden te horen en dat maakt het moeilijk om tot consensus en vooruitgang te komen. Een gezamenlijke koers vraagt het zoeken naar en aangaan van verbindingen en praten vanuit interesses om elkaar te vinden.”


Regioraad

“Medrie kan ons alleen goed vertegenwoordigen als wij als huisartsen onze betrokkenheid tonen door actief mee te denken en te participeren in de organisatie. Ook de regio Zwolle heeft hiervoor een structuur opgezet. Via de regioraad is de input van alle Zwolse huisartsen geborgd”, legt Lukas Brouw uit. “Maar daarmee zijn wij er nog niet”, vervolgt hij. “De structuur moet verder worden uitgewerkt de onderlinge communicatie moet worden verbeterd en de betrokkenheid van ons allen is nodig om dit tot een succes te maken. Daar werken wij het komende jaar volop aan door.”


“Boeiend en spannend hoe de reorganisatie gaat uitpakken!”

“Als regiobestuur hebben we ons in 2018 beziggehouden met verschillende onderwerpen, waaronder het faillissement van het ziekenhuis in Lelystad. Ook in 2019 zal de situatie van na het faillissement nog veel tijd vragen. Veel aandacht is in 2018 ook uitgegaan naar de reorganisatie van Medrie. Nu die staat, gaan we in 2019 kijken hoe het in de praktijk loopt en of het gaat werken zoals we dat bedacht hebben. 2020 is dan het moment om terug te blikken en te evalueren.” Aan het woord is Marc van Gaalen, voorzitter van de Huisartsen Coöperatie Flevoland (HCF).

Regioraad

“Flevoland is een pluriform en uitgestrekt gebied”, vertelt hij. “De afstanden zijn best groot en de vraagstukken op het gebied van huisartsenzorg zijn heel divers. Ook hebben we te maken met verschillende ziekenhuizen. Om ervoor te zorgen dat alle hagro’s (huisartsengroepen) op medisch-inhoudelijk gebied invloed kunnen uitoefenen, hebben we de Regioraad ingesteld. De bedrijfsvoering van Medrie is losgekoppeld van het medisch-inhoudelijke deel. Daaruit vloeit voort dat de Raad van Bestuur van Medrie is teruggebracht van vier naar één persoon.”


Sparring partner

“Huisartsen in de regio zijn dus niet meer vertegenwoordigd op het niveau van de Raad van Bestuur van Medrie en komen op meer afstand van het dagelijkse reilen en zeilen van de organisatie te staan. Om de invloed van huisartsen binnen Medrie te borgen, is de regiohuisarts aangesteld.

Die gaat samen met Medrie op medisch-inhoudelijk gebied het beleid in de regio bepalen en is sparring partner voor de Raad van Bestuur.

Daarnaast is de Medische Raad ingesteld. De Raad van Bestuur kan dit staforgaan gebruiken voor consultatie en om te spiegelen. De Medische Raad adviseert gevraagd en ongevraagd over medische ontwikkelingen en het medisch beleid. Deze raad bewaakt de uitwerking van de afgesproken koers op medisch-inhoudelijk gebied en de aansluiting hiervan op de behoeften van de huisartsen. “

Boeiend
“Het slagen van de reorganisatie staat of valt met de persoonlijke invulling van de nieuwe functies vanuit de reorganisatie. Vinden we artsen die deze functies goed kunnen invullen? Het is een boeiend en spannend proces”, aldus Marc van Gaalen.

Marc van Gaalen