Betrokken

Betrokkenheid kun je omschrijven als meeleven, meedenken en meevoelen. De Cliëntenraad van Medrie behartigt de belangen van de patiënten van huisartsen in het werkgebied. Voorzitter Gerard Niens gaat in op de nieuwe rol van de Cliëntenraad. Het Huisartsen Opvang Team (HOT) is op een heel andere manier betrokken. Het team begeleidt huisartsen die een ingrijpende gebeurtenis hebben meegemaakt. Huisarts Astrid Jansen Holleboom en locatiemanager Margreet Verloop vertellen over de start en de werking van het HOT.

"Hoe gaat het met jou?"

Huisartsen Opvang Team begeleidt huisartsen die betrokken zijn bij een ingrijpende gebeurtenis

Huisarts Astrid Jansen Holleboom werd geïnspireerd door de Stichting Van Klacht naar Kracht om iets op te zetten voor huisartsen die te maken hadden met een ingrijpende gebeurtenis tijdens hun werk. Tegelijkertijd speelde ook Medrie met die gedachte na signalen vanuit de kwaliteitscommissie (voorheen B&K). Samen met Margreet Verloop, manager Huisartsenpost Zwolle is de huisarts uit Ommen mede-initiatiefnemer van het Huisartsen Opvang Team OT). Het team werkt Medrie-breed, dus regio-overstijgend en bestaat uit drie huisartsen en twee managers.

Margreet Verloop

Astrid Jansen-Holleboom

(foto: Rikkert Harink)

Verhaal kwijt kunnen

Margreet: “Het Huisartsen Opvang Team kun je vergelijken met de Bedrijfsopvangteams, die we kennen van de ziekenhuizen en de ambulancediensten. De leden van het HOT hebben ook dezelfde scholing gevolgd. Als team zijn we goed uitgerust voor onze taak. Tijdens de scholing leer je andere vragen stellen. Over hoe het met de huisarts zelf gaat. De huisarts moet de ruimte krijgen om te vertellen.” Astrid vult aan: “Want het doet nogal wat met je als huisarts wanneer je betrokken bent bij een calamiteit. Het maakt je onzeker. Het hele onderzoeksproces is best confronterend. Het helpt dan om je hart te luchten bij een collega. In 2018 hebben we vijf huisartsen begeleid. De reacties op deze persoonlijke aandacht zijn positief.”


Vaste structuur

Het HOT werkt met een vaste structuur van drie gesprekken. Het eerste contact wordt binnen drie dagen gelegd. Het tweede gesprek na een week en het derde gesprek na ongeveer drie maanden. “We zien dat de betrokken huisarts in het eerste gesprek vaak aangeeft dat het wel goed gaat. Het is fijn om dan al het contact gelegd te hebben. Want in het tweede gesprek merk je dat de huisarts veel kwetsbaarder is. Vragen en twijfels heeft. Na een ingrijpende gebeurtenis is de behoefte groot om te vertellen hoe het ging", vertelt Astrid.

Voorlichting geven

“De collega van het HOT kan ook voorlichting geven over wat een normale reactie is na een ingrijpende gebeurtenis: slapeloosheid, piekeren, slechte concentratie. Verder dan luisteren en voorlichting geven gaat het team niet. Als na het derde gesprek blijkt dat er behoefte is aan professionele ondersteuning of begeleiding, dan verwijzen we door", aldus Margreet.


Bekendheid

Het HOT doet er veel aan om de bekendheid onder huisartsen te vergroten. Op alle huisartsenposten hangen posters over het team. Daarnaast is in het werkproces ‘melding calamiteit’ opgenomen dat er een seintje naar het HOT gaat. Op die manier kan een van de leden van het team actief contact zoeken met de betrokken huisarts.

Aandacht voor de huisarts in moeilijke situaties kan het verschil maken en daar willen we vanuit Medrie samen met de huisartsen aan werken.


Focus op patiëntbelang

“Begin 2018 traden drie nieuwe leden toe tot de Cliëntenraad, waaronder ikzelf", vertelt Gerard Niens (voorzitter). “Dat, en de komst van Philip van Klaveren als nieuwe bestuurder van Medrie, bracht nieuw elan met zich mee. We hebben met elkaar nagedacht hoe we de rol van de cliëntenraad willen vormgeven. Daar is uitgekomen dat we ons focussen op het behartigen van belangen van patiënten van huisartsen in het werkgebied van Medrie. En dan met name patiënten van de spoedzorg en de ketenzorg. Dat klinkt heel logisch, maar bedenk wel dat bijna alle cliëntenraadsleden ervaring in de gezondheidszorg hebben, hetzij als professional, hetzij in een managementfunctie. We kunnen dus meepraten over allerlei zaken en gezien de veelheid van onderwerpen die op ons afkomt, moeten we daarin keuzes maken.”

Gerard Niens

Werkplan

“We hebben een werkplan geschreven, waarin staat op welke specifieke aandachtsgebieden we ons richten. Dat zijn onder meer voorlichting, kwaliteit van zorg, veiligheid en patiënttevredenheid. Dit plan hebben we gepresenteerd aan het managementteam van Medrie. Inmiddels vinden medewerkers van Medrie ons op diverse patiëntgerelateerde vraagstukken en we merken dat Medrie de inspanningen van de Cliëntenraad waardeert.”


Verschillende informatiebronnen

“We halen onze informatie uit verschillende bronnen”, legt Gerard Niens uit. “Dat is in de eerste plaats ons eigen perspectief. Iedereen krijgt immers wel eens –zelf of via naasten- te maken met spoed- of ketenzorg. Ook het patiënttevredenheidonderzoek is een belangrijke informatiebron. We werken mee aan de totstandkoming van dit onderzoek en we hebben ook actief meegedaan met de enquête door in de wachtkamers van de spoedzorg te flyeren en gesprekken aan te gaan met patiënten en/of hun naasten. Verder halen we informatie uit de klachten, waarvan we rapportages krijgen. Omdat we instemmingsrecht hebben bij de totstandkoming van de klachtenprocedure, konden we ook op die manier invloed uitoefenen.”

Praktische patiëntzaken

“Als Cliëntenraad houden we ons ook met praktische zaken bezig. Is de informatie in de patiëntfolder helder? Hoe zien de wachtkamers van de huisartsenposten er uit? Kunnen patiënten op de website gemakkelijk de informatie vinden die ze nodig hebben? We hebben meegepraat tijdens de teloorgang van het ziekenhuis in Lelystad. Dat heeft immers ook impact op patiënten in die regio. Verder denken we mee over de inrichting van de nieuwe huisartsenpost in Hardenberg.”


Invloed

Gerard Niens ziet dat het aanbrengen van focus goed werkt. “We kunnen als Cliëntenraad overal wel wat van vinden, zoals personele of financiële vraagstukken binnen Medrie. Maar dan verzand je in de veelheid van onderwerpen. Telkens weer stellen we onszelf de vraag wat het patiëntbelang is. We maken keuzes, waardoor we gericht invloed kunnen uitoefenen op patiëntgerelateerde zaken binnen Medrie.”